Dotyczy: 

postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Restauracja, renowacja i rekonstrukcja organów Rieger – Opus 1371 w Kościele p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu”.


Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP i Św. Michała Archanioła w Bolesławiu ul. Główna 66; 32-329 Bolesław


Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie
https://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/polski-la...
w dniu 15.01.2024 r. i zmienione w dniu 09.02.2024 r.

 

Termin otwarcia ofert: 12.03.2024 r. godz. 15.00

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu:
1. Orgelbau Kaczmarczyk. Katarzyna Kaczmarczyk ul. Kopalniana 7a, 41-807 Zabrze

 

Cena całkowita netto: 811.660,00 zł
Podatek VAT: 186.681,80 zł
Cena całkowita brutto: 998.341,80 zł

 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto - 100%

Wybrano ofertę:
Orgelbau Kaczmarczyk. Katarzyna Kaczmarczyk ul. Kopalniana 7a, 41-807 Zabrze

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego i została uznana za najkorzystniejszą przy
zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Zatwierdzam:
Proboszcz ks. Sylwester Kulka
Bolesław, dnia 02.04.2024 r.

https://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/polski-lad/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty