Misyjny Różaniec

 MG 8719

Różaniec odmawiany 28 października 2016 roku w naszej świątyni był wyjątkowo uroczysty. W tym dniu dzieci i starsi modlili się w intencji misji i misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach świata. Kolejno zapalaliśmy jedną świecę symbolizującą inny kontynent. W dziesiątku różańca polecaliśmy misjonarzy i dzieci żyjące na tym właśnie kontynencie. Dodatkowo I część modlitwy "Zdrowaś Maryjo" odmawiana była w różnych językach: francuskim, niemieckim, hiszpańkim, angielskim i po łacinie. Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, by uwiecznić tę chwilę oraz wysłać je do redakcji "Małego Gościa Niedzielnego'

 
Program przesłuchań Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

LOGO LONKURSUDziękujemy za zgłoszenie udziału w naszym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej i przesyłamy program przesłuchań w dniu 7 listopada w Sali Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław

Godz. 8.30 – Przedszkolaki

Godz. 9.15 –Szkoła Podstawowa –Klasy I-III

Godz. 11.15 –Szkoła Podstawowa –Klasy IV –VI

Godz. 16.00 –Gimnazjum

Godz. 17.30 –Szkoły Ponadgimnazjalne i Dorośli

Z uwagi na możliwość niewielkich zmian czasowych prosimy wszystkich wykonawców i ich opiekunów o obecność na pół godziny wcześniej przed planowanym rozpoczęciem przesłuchania danej kategorii wiekowej. Kolejność występów będzie ustalona drogą losowania, które odbędzie się właśnie na pól godziny przed rozpoczęciem. Mile widziane będą także kostiumy nawiązujące do danego okresu historycznego i wykonywanego utworu. (Nie jest to jednak obowiązek).  

 
Administracja cmentarza

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu informuje o zmianach w zarządzaniu i administrowaniu cmentarzem parafialnym. Zmiany te następują od 1 września 2016 roku i zapisane zostały w regulaminie cmentarza, którego wyciąg znajduje się w gablotach przy cmentarzach, a dla zainteresownych mieszkajcych poza terenem parafii publikujemy w tym miejscu:

Wyciąg z regulaminu cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała w Bolesławiu

1. Cmentarz jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu.

2. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Proboszcz Parafii, wykonujący wszelakie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych.

3. Cmentarz jest otwarty codziennie od rana do zmroku. Przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o prządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

4. Zabrania się:

  • -wjazdu wszelkimi pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza
  • -wprowadzania zwierząt
  • -zanieczyszczania cmentarza
  • -samowolnego usuwania drzew i krzewów
  • palenia papierosów i spożywania alkoholu
  • umieszczania reklam

5. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu możliwe jest tylko w dni robocze i wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza. Takiej zgody wymaga:

  • ekshumacja zwłok
  • budowa nowego pomnika
  • remont pomnika (naprawa, bądź wymiana płyty , tablicy)
  • budowa ławek i kwietników zdobniczych przy grobie.

6. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie pomnika pobierane są opłaty, które wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

7. Osoba wnosząca opłatę za miejsce na cmentarzu nie nabiera praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie czasowym ( 20 lat) dysponentem.

8. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona opłaty, celem przedłużenia dalszego użytkowania grobu, traktowane to będzie jako rezygnacja z dalszego użytkowania grobu.

9. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.

10. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

11. Osobą uprawnioną do kopania grobów, otwierania grobowców jest grabarz, zatrudniony przez zarządcę cmentarza. Wykonywanie tych prac przez inne osoby jest możliwe po uprzednim przedstawieniu administratorowi cmentarza odpowiednich uprawnień.

12. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace na cmentarzu tylko wtedy, gdy ma na to stosowne zezwolenie. Przy wykonywaniu prac zobowiązany jest do zachowania przepisów dotyczących poszczególnych grobów i nagrobków.

13. Parafia Rzymskokatolicka nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.

14. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Tam również dostępny jest pełny regulamin cmentarza i aktualny cennik opłat.

ORIENTACYJNY PLAN CMENTARZA PARAFIALNEGO:

Plan orientacyjny cmentarza

                       

 
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W Liście pasterskim Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana czytaliśmy takie słowa: "Trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść aktu poznać, w sercu rozważyc i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienie osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. "

Aby każdy z nas miał możliwość dobrego przygotowania swego serca publikujemy treść aktu oraz modlitwę do codziennego odmawiania:

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

-        W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

-        W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

-        W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

-        W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

-        W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

-        W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

-        W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

-        W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

-        Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-        Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

-        Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-        Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

 

 
Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Plakat-1

REGULAMIN KONKURSU i KARTA ZGŁOSZENIA W ZAKŁADCE OBOK (PO PRAWEJ STRONIE)

 

 
Barok wenecki na flet i organy

IMG 4160 kopiaW niedzielę 25 września 2016 roku o godz. 17.00 w naszej świątyni odbył sie koncert : "Barok wenecki na flet i organy”

W programie koncertu znalazły się: B. Marcello (1686-1739) –Sonata N*2 na flet, J.G. Walther (1684-1748) –Koncert H-mol na skrzypce. A.Vivaldi (1678-1741) Koncert E -mol Travers, J.de Gruytters (wiek XVIII) -Koncert dla mistrza Vivaldiego, J.S. Bach (1685-1750) Sonata n*2 na flet.

Wykonawcami koncertu byli muzycy z Włoch: Anna Antonella Colaci i  Francesco Scarcella

Więcej…
 
Czas pożegnań i powitań

ks pasekks. Grzegorz 2Kończący się miesiąc sierpień to w naszej diecezji także czas zmian personalnych w parafiach. W naszej parafii żegnamy Ks. Grzegorza Zientala, którego Ks. Bp. ustanowił wikariuszem parafii p.w. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Sosnowcu. Dziękujemy mu za czteroletnią parcę duszpasterską w naszej wspólocie i życzymy, by w nowej parafii odkrywał piękno kapłańskiej posługi. Nowym wikariuszem naszej parafii Ks. Bp ustanowił ks. Krzysztofa Paska, którego serdecznie witamy i życzymy, by wśród nas mógł najpiekniej, jak to możliwe, realizować swoje kapłańskie powołanie. Niech w kapłańskiej posłudze umacnia ich modlitwa parafian.

 
Takie nasze pielgrzymowanie

DSCF7113[1]

9 sierpnia, z Olkusza wyruszyła Piesza Sosnowiecka Pielgrzymka na Jasną Górę. Grupa "Fioletowa" to pielgrzymi z dekanatu słwkowskiego.

Więcej…
 
ŚDM -Pożegnanie

011Wszystko, co piękne musi mieć swój kres. Również te piękne chwile spotkania z przyjaciółmi z Montany musiały się zakończyć. Nasi goście udają się przecież na najważniejszą część obchodów Światowych Dni Młodzieży - do Krakowa. To on był głównym celem ich pielgrzymowania. Tam czekają na nich spotkania z papieżem Franciszkiem, tam odkrywać będą ślady świętych apostołów miłosierdzia i stamtąd maja zabrać iskrę miłosierdzia na cały świat. Czyż więc moglibyśmy ich zatrzymywać dłużej? Przed odjazdem razem z nimi uczestniczyliśmy we Mszy św., którą w Sławkowie dla całej amerykańskiej grupy odprawił ks. Biskup wraz z kapłanami. Po mszy świetej jeszcze tylko ostatnie pożegnania, ukratkiem (albo i nie) ocierane łzy i w dalszą drogę. Niektórzy próbowali zabrać się z nimi. Wszystkim życzymy pięknych, duchowych wrażeń. 

Więcej…
 
ŚDM -Jedna Rodzina

098Niedziela w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży była dniem rodzinnym. Młodzież chciała poznać jak polskie rodziny spędzają ten czas, jak świętują niedzielę. Dlatego właśnie cały ten dzień pozostawiony był do dyspozycji rodzin, które na swój sposób mogły go zagospodarować. Rano wszyscy uczestniczylismy we Mszy św. odprawianej o godz. 10.00. Koncelebrowali ją wraz z ks. proboszczem kapłani Leo McDowell i Cory Sticha. W przygotowanie liturgii dwujęzycznej zaangażowani byli wolontariusze i pielgrzymi z USA. Mogliśmy posłuchać ich pięknych śpiewów liturgicznych, które wykonywała cała grupa. Po mszy świętej nasi goście zostali obdarowani prezentami przygotowanymi przez pana Wójta Krzysztofa Dudzińskiego, upominkami od parafii, materiałami od biura diecezjalnego. Największą radość sprawiły bożonarodzeniowe bombki z wizerunkiem naszego kościoła i podpisem: Parafia Bolesław, ŚDM-Kraków 2016 podarowane przez panią Bożenę Skóra. Goście zachwyceni byli wnętrzem świątyni, pytali o wiele rzeczy i chętnie się fotografowali. Na obiad wrócili do rodzin i razem z nimi spędzali czas aż do godz. 17.00. Od tej godziny bowiem rozpoczął się przygotowywany wraz z rodzinami piknik, gril i zabawy na parafialnym boisku i placu przy świątyni. Już od 15.00 trwały przygotowania. Nad przygotowaniem polskiego przysmaku (duszone ziemniaki -tzw. Pieczonki) i innych mięsnych przysmaków dbala pani Bogusia ze swim sztabem.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 26

Konkurs

LOGO LONKURSU

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej Bolesław 2016

Regulamin (PDF)

Karta zgłoszenia (DOC)

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę